Polityka Prywatności
serwisu www.swiezekwiaty.pl

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), jesteśmy zobowiązani wykonać obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe przetwarzamy. Niniejsza informacja uwzględnia główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych Klientów i Użytkowników strony internetowej www.swiezekwiaty.pl (dalej również „Serwis”).

I. Informacje ogólne

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO są wspólnicy spółki cywilnej Świeże Kwiaty Wojciech Szymczak Agnieszka Jodzis s.c.
ul. Pochyła 6, 05-807 Żółwin
NIP: 5342634331
REGON: 387941642
nr telefonu + 48 574 944 757
adres e-mail: [email protected]
zwani dalej również „Administratorem”.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym dokumentem, jak również przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem do korespondencji Świeże Kwiaty Wojciech Szymczak Agnieszka Jodzis s.c. ul. Pochyła 6, 05-807 Żółwin, adresem e-mailowym [email protected] lub numerem telefonu + 48 574 944 757.

II. Najważniejsze zasady

1. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe pozostały poufne i bezpieczne, w szczególności odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.
2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do funkcjonowania Serwisu, rejestracji i logowania się na swoje Konto, dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego w Serwisie (dalej jako „Sklep”) oraz dokonywania innych czynności opisanych w niniejszym dokumencie. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w takim zakresie i w taki sposób, jaki wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym RODO.
3. Podanie przez Państwa danych osobowych w większości przypadków jest dobrowolne. Jednakże nieprzekazanie określonych, wskazanych w Polityce Prywatności danych osobowych będzie się wiązało z brakiem możliwości korzystania z oferowanych przez Administratora usług świadczonych drogą elektroniczną, zawarcia umowy, skontaktowania z Administratorem oraz złożenia reklamacji.
4. Serwis dla prawidłowego działania, wykorzystuje pliki cookies. Szczegółową informację na ten temat znajdą Państwo w sekcji „Polityka plików cookies”.

III. Czym są dane osobowe oraz co stanowi ich przetwarzanie?

1. W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
2. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
3. Jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć w istocie każdą czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

IV. Cele przetwarzania danych osobowych

1. W celu umożliwienia Państwu użytkowania Sklepu, Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
1) rejestracja i logowanie do konta Klienta w Sklepie, korzystanie z funkcjonalności Sklepu
Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Założenie konta w Sklepie jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W celu zawarcia tej umowy są Państwo zobowiązani do wypełnienia elektronicznego formularza rejestracyjnego i podania swoich danych osobowych w postaci: nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasło.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę (zarejestrować konto) i korzystać z usług świadczonych w ramach Sklepu.
W toku realizacji umowy (posiadania konta w Sklepie) Administrator może uzyskiwać kolejne dane osobowe dotyczące Państwa, w tym dane dotyczące imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, nr rachunku bankowego, z którego jest dokonywana płatność, historii zakupów, a w przypadku przedsiębiorców również nazwy, NIPu oraz adresów prowadzonej działalności gospodarczej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu;

2) składanie zamówień i zawieranie umów za pośrednictwem Sklepu
Podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dla celów realizacji umowy Administrator wykorzysta Państwa dane podane podczas składania zamówienia lub dostępne na koncie Klienta. W związku z zawarciem umowy Administrator przetwarza również nr rachunku bankowego (w związku z dokonaną płatnością). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę za pośrednictwem Sklepu;

3) realizacja umów zawartych za pośrednictwem Sklepu
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy zawartej z Administratorem i korzystania z oferowanych przez niego świadczeń. W przypadku realizacji dostawy na rzecz osoby trzeciej wskazanej przez Klienta, jej dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu działalności związanej z dostarczaniem przesyłek kwiatowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) odstąpienie od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu
Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie obowiązków umownych wynikających z przysługującego konsumentom prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Administrator przetwarza dane wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu (imię i nazwisko, adres zamieszkania adres e-mail lub numer telefonu, numer rachunku bankowego). Dane te są wykorzystywane w celu przeanalizowania uprawnienia do odstąpienia od umowy oraz dokonania zwrotu ceny, ewentualnie w celu poinformowania Państwa, że odstąpienie nie może zostać uwzględnione. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie odstąpić od umowy;

5) obsługa reklamacji związanych z zawartą umową
Podstawą prawną przetwarzania jest (i) wykonanie obowiązków umownych wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanych produktów, a także (ii) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami oraz dbałość o wysoką jakość obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza dane podane w zgłoszeniu reklamacji (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail lub numer telefonu, numer rachunku bankowego, w celu dokonania zwrotu ceny). Dane te są wykorzystywane w celu przeanalizowania zasadności reklamacji, kontaktu w celu rozwiązania problemu lub poinformowania Państwa, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona lub uwzględniona. Szczegółowe warunki składania i rozpatrywania reklamacji są opisane w Regulaminie Sklepu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie zgłosić reklamację;

6) obsługa reklamacji dotyczących działania Sklepu
Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, dbałość o wysoki poziom świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu oraz o prawidłowe relacje z Klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza dane podane w zgłoszeniu reklamacji (imię i nazwisko, nazwa, adres e-mail lub numer telefonu). Dane te są wykorzystywane w celu przeanalizowania zasadności reklamacji, kontaktu w celu rozwiązania problemu lub poinformowania Państwa, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona lub uwzględniona. Szczegółowe warunki składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących działania Sklepu są opisane w Regulaminie Sklepu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie zgłosić reklamację.

2. Administrator przetwarza ponadto dane osobowe w innych celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, tj. w następujących celach:
1) umożliwienie subskrybowania usługi Newsletter
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na otrzymywanie Newsletter (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Za pośrednictwem Serwisu mają Państwo możliwość zasubskrybowania Newslettera, w ramach którego Administrator wysyła na podany przez Państwa adres e-mail lub numer telefonu aktualne informacje na temat prowadzonej działalności, w tym informacje handlowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zasubskrybować Newsletter;

2) analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu z Serwisu
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora, wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz prowadzenia statystyk jej oglądalności. W ramach analizy serwer automatycznie zapisuje jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa dane dotyczące nr IP urządzenia, z którego korzystają Państwo z Serwisu, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony;
3) Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej
Serwis wykorzystuje Google Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe służy ochronie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na optymalnej prezentacji oferty (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Google Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Szczegóły usługi są dostępne pod linkiem:
https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision
Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z Serwisu są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google zapewnia jednak, że korzysta z mechanizmów ochrony danych przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z Serwisu (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

4) wykorzystywanie plików cookies w Serwisie
Podstawą prawną przetwarzania jest treść art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda. Szczegółowe cele przetwarzania zostały opisane w sekcji „Polityka plików cookies”.

3. Poza Serwisem Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
1) zawarcie i wykonanie umów poza Serwisem
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, której są Państwo stroną, a następnie w celu jej należytego wykonania i rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy są Państwo reprezentantami strony umowy, która jest lub ma być zawarta z Administratorem lub gdy są Państwo pracownikami strony, Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę;

2) prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji. Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji uzasadniony interes Administratora danych polegający na dbałości o dobre relacje i zadowolenie Klientów, Kontrahentów oraz wszelkich innych osób kontaktujących się z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Państwo zapoczątkowali rozmowę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji lub komunikacji;

3) przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
Elementem relacji Administratora z Klientami i Kontrahentami jest przedstawianie ofert marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora. Mogą Państwo wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowej zawierającej informacje handlowe dotyczące Administratora. Przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie odbywa się na podstawie Państwa zgody, a także jest ono wyrazem prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Wyrażenie zgody i przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby otrzymywać od Administratora informacje handlowe.
Administrator podejmuje ponadto działania marketingowe nie wymagające Państwa zgody, w szczególności tworzy i utrzymuje bazy klientów oraz prowadzi inne działania promujące działalność Administratora;

4) administrowanie profilem Administratora na portalu Facebook i Instagram
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w przypadku jakiejkolwiek Państwa aktywności na profilach Administratora na portalach Facebook i Instagram (w tym polubienia profilu Administratora, zamieszczenia komentarza, reakcji na post, etc.).
Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zbieraniu za pośrednictwem ww. portali danych dotyczących aktywności na profilu Administratora, zainteresowań, danych pozwalające na dokonywanie anonimowej analizy grup użytkowników i interakcji oraz na przedstawianiu ofert marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora (zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jak również Państwa zgoda wynikająca z aktywności na profilach Administratora na portalach Facebook lub Instagram (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Za pośrednictwem portalu Administrator może otrzymywać następujące dane podzielone na kategorie użytkowników: łączna liczba wizyt, reakcje na posty, komentarze, proporcja odwiedzających z podziałem mężczyzn i kobiet, źródło wizyty, informacje dotyczące kliknięć w określone treści na stronie, takich jak mapy lub informacje kontaktowe, zasięgi postów Administratora.
Państwa aktywność na profilach Administratora na portalach Facebook lub Instagram ma charakter całkowicie dobrowolny, ale jej dokonanie jest równoznaczne z przetwarzaniem danych osobowych. Administrator nie ma wpływu na tworzenie i wyświetlanie analiz oraz nie może zatrzymać gromadzenia ani przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli chcą Państwo ograniczyć połączenie z profilem Administratora na portalu Facebook lub Instagram, mogą Państwo skorzystać z funkcji oferowanych na tych platformach, aby przestać obserwować lub subskrybować profil Administratora.
Niezależnie od powyższego, portale Facebook i Instagram mogą wykorzystywać Państwa dane do własnych celów, w szczególności do badania rynku i reklamy. Pliki cookie mogą być przechowywane na Państwa komputerze, który analizuje zachowanie podczas użytkowania. Inne informacje, w tym na temat Państwa urządzeń oraz połączenia internetowego, mogą być zbierane i łączone z Państwa kontem. Wymienione platformy mogą utworzyć Państwa profil, nawet jeśli nie są Państwo zalogowani lub nie posiadają zarejestrowanego konta na platformie. Profile te, mogą służyć do wyświetlania ukierunkowanej reklamy na poszczególnych platformach.
Dostawcą portali Facebook i Instagram jest spółka Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia z firmą macierzystą Facebook, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, Kalifornia 94025.
Szczegóły przetwarzania danych osobowych na portalu Facebook zostały uregulowane w dokumentach dotyczących prywatności, dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update.
Szczegóły przetwarzania danych osobowych na portalu Instagram zostały uregulowane w dokumentach dotyczących prywatności, dostępnych pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

5) wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków
Państwa dane mogą być przetwarzane również w celu wywiązania się z nałożonych na Administratora obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celu przekazania Państwa danych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych osobowych stanowi w tych przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa;

6) cele archiwalne i dowodowe
Państwa dane mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO). Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą służyć w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami.
4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku każdorazowo otrzymają Państwo informację na ten temat, w sposób zgodny z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z RODO (art. 13 i 14 RODO).

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane odpowiedni czas, w zależności od celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane:
1) dane przetwarzane w celu rejestracji i logowania do konta Klienta w Sklepie oraz korzystania z funkcjonalności Sklepu – do czasu usunięcia konta w Sklepie;
2) dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu i poza Sklepem – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy – w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej;
3) dane przetwarzane w celu odstąpienia od umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących odstąpienia – w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej;
4) dane przetwarzane w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z zawartą umową lub reklamacji dotyczących działania Sklepu – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z reklamacji;
5) dane przetwarzane w celu umożliwienia przesyłania Newslettera – przez okres niezbędny do przesyłania Newslettera, do czasu Państwa rezygnacji lub zaprzestania wysyłania tego rodzaju wiadomości przez Administratora;
6) dane przetwarzane w celu wykorzystywania plików cookies w Serwisie – przez okres wskazany w sekcji Polityka Plików Cookies;
7) dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji – przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;
8) dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu zaprzestania realizacji określonego rodzaju działań marketingowych lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. W zakresie niezbędnym do wysyłania informacji handlowej, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej w związku z tym zgody;
9) dane przetwarzane w celu administrowania profilem na portalu Facebook i Instagram – do czasu dokonania przez Państwa następujących czynności (i) anulowania polubienia profilu Administratora oraz (ii) usunięcia wszelkich swoich aktywności na tym profilu. Zaprzestanie przetwarzania Państwa danych nastąpi również w razie usunięcia przez Państwa swojego konta z portalu Facebook lub Instagram albo usunięcia profili Administratora z tych portali. Dokonanie opisanych czynności nie jest równoznaczne z usunięciem danych archiwalnych dotyczących aktywności na portalu
10) dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków – przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się z tych obowiązków, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia tych obowiązków;
11) dane przetwarzane w cela archiwalnych i dowodowych – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wymaganej przepisami prawa archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej.

VI. Z jakich źródeł Administrator pozyskuje dane osobowe?

1. Dane osobowe, które posiada Administrator pochodzą przede wszystkim od Państwa.
2. Jeśli dane nie zostały przekazane przez Państwa, pochodzą one z następujących źródeł:
1) od Klientów Administratora,
2) od innych podmiotów, które przekażą Państwa dane np. w korespondencji,
3) ze źródeł publicznodostępnych, w szczególności z danych zamieszczonych na stronach internetowych, w tym z ogólnodostępnych ewidencji, rejestrów i baz, w tym CEIDG i KRS.

VII. Odbiorcy danych osobowych

1. Administrator starannie dobiera podmioty, z którymi współpracuje lub z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, dążąc do zapewnienia Państwa danym maksymalnej ochrony.
2. Administrator nie udostępnia Państwa danych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych i prowadzenia działalności przez Administratora. Odbiorcami danych osobowych w takim przypadku są:
1) upoważnieni pracownicy Administratora,
2) podmioty, które mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych przy świadczeniu na rzecz Administratora usług hostingu i serwisu strony, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych;
3) osoby, które mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych przy świadczeniu na rzecz Administratora usług pomocy prawnej;
4) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi pocztowe i kurierskie;
5) banki (w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych);
6) podmioty pośredniczące w płatnościach elektronicznych;
7) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe lub audytorskie;
8) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi reklamowe i promocyjne;
9) Google – z uwagi na korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk stron oraz weryfikacji ruchu na stronie,
10) inne osoby odwiedzające profil Administratora na portalu Facebook, którym są udostępniane Państwa dane osobowe, tj. wyłącznie imię lub pseudonim podany w związku z komentarzem zamieszczonym na portalu Facebook;
11) podmioty, wobec których Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do krajów trzecich, chyba że wynikać to będzie z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.

VIII. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

W zakresie w jakim Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnej formie, w tym na dane do kontaktu wskazane w pkt I powyżej.

IX. Pozostałe uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora

1. RODO przyznaje Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
5) prawo do przenoszenia danych.
2. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody mogą Państwo ponadto w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych narusza przepisy prawa.
4. Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa w ust. 1 będą przysługiwać Państwu w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego podstawy prawnej.
5. Administrator może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, w stosunku do Państwa danych osobowych w szczególności zbieranych, za Państwa zgodą za pośrednictwem plików „cookies” stosowanych w Serwisie, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

X. Postanowienia końcowe

1. Korzystając z Serwisu są Państwo zobowiązani do przestrzegania prawa i dobrych obyczajów, jak również poszanowania danych osobowych oraz innych dóbr osobistych osób trzecich.
2. Administrator może w każdej chwili zmienić postanowienia Polityki Prywatności. O zakresie i treści tych zmian zostaną Państwo powiadomieni przed dokonaniem pierwszego logowania na swoje konto w Sklepie.

 

Polityka plików cookies

I. Czym są pliki cookies?

1. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki cookies w zasadzie nie pozwalają na ustalenie tożsamości osób fizycznych, ale jedynie na identyfikację komputera i przeglądarki. Jednakże z uwagi na dbałość z jaką Administrator podchodzi do ochrony danych osobowych, do plików tych stosowane są środki ochrony przewidziane dla danych osobowych.
3. Zapisywanie plików cookies w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na Państwa oprogramowanie lub sprzęt. Za pośrednictwem plików cookies nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.
4. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby używanie w Serwisie pliki cookies były bezpieczne dla Państwa urządzeń. Korzystanie z plików cookies nie oznacza pobierania od Państwa informacji poufnych. Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu.
5. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie przy wykorzystaniu danego urządzenia jest Państwu wyświetlana informacja na temat stosowania plików cookies wraz z prośbą o wyrażenie zgody na ich stosowanie. W przypadku odmowy wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność Serwisu może zostać ograniczona.

II. Do czego są używane pliki cookies?

1. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania z Serwisu, w tym:
1) rozpoznawania urządzeń użytkowników i odpowiedniego wyświetlania Serwisu;
2) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
3) dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb użytkowników, zapamiętywania preferencji dotyczących Serwisu (język, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
4) tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta z Serwisu co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika;
5) zapisywania produktów, które umieścili Państwo w swoim koszyku w Sklepie;
6) zapamiętywania historii odwiedzonych podstron w Serwisie, w celu rekomendacji treści;
7) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
8) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
9) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
10) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
2. Samo przechowywanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika.

III. Jakie pliki cookies są używane w Serwisie oraz jak długo są one przechowywane?

1. Biorąc pod uwagę źródło pochodzenia plików cookies w Serwisie, wyróżniane są następujące rodzaje tych plików:
1) cookies własne – pliki cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem przez Administratora usług droga elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
2) cookies zewnętrzne – pliki cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Serwisu.
2. Biorąc pod uwagę okres przechowywania plików cookies, w Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje tych plików:
1) cookies sesji – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli zamknięcia przeglądarki. Te pliki cookies działają zatem podczas Państwa wizyty w Serwisie, po czym są automatycznie usuwane. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania niektórych funkcjonalności w Serwisie.
2) cookies trwałe – po odwiedzeniu Serwisu pozostaną na Państwa urządzeniu wraz z zapamiętanymi informacjami np. o Państwa skonfigurowanym zestawie komputerowym i przywrócą ustawienia podczas Państwa kolejnych odwiedzin, przez co użytkowanie Serwisu będzie dla Państwa łatwiejsze.

IV. Usuwanie plików cookies

1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

V. Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies bądź całkowicie je zablokować?

Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&