REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWIEZEKWIATY.PL

Poniższy Regulamin przedstawia zasady zawierania umów za pośrednictwem serwisu internetowego swiezekwiaty.pl, dostępnego pod adresem internetowym www.swiezekwiaty.pl

Jeśli którekolwiek ze wskazanych poniżej kwestii są dla Ciebie niejasne, skontaktuj się z nami pod adresem info@swiezekwiaty.pl

I. Informacje ogólne

1. Serwis internetowy www.swiezekwiaty.pl należy do wspólników spółki cywilnej Świeże Kwiaty Wojciech Szymczak Agnieszka Jodzis Spółka Cywilna
ul. Pochyła 6, 05-807 Żółwin
NIP: 5342634331
REGON: 387941642
nr telefonu + 48 574 944 757
adres e-mail: info@swiezekwiaty.pl, zwanych dalej również jako Sprzedawca.
2. Udostępnienie funkcjonalności Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, realizowaną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów. Świadczenie usługi odbywa się na podstawie umowy zawieranej między Sprzedawcą a Klientem poprzez akceptację Regulaminu i Rejestrację Konta w Serwisie lub zawarcie umowy bez Rejestracji. Niniejszy Regulamin składa się na treść Umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientami.
3. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Umowa na podstawie niniejszego Regulaminu zawierana jest w języku polskim i podlega polskiemu prawu.
5. Przed rozpoczęciem korzystania ze Serwisu, Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

II. Słownik pojęć

1. Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
1) Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
2) Serwis – strona internetowa www.swiezekwiaty.pl, na której prowadzony jest Sklep;
3) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny w Serwisie;
4) Klient – osoba korzystająca ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę;
5) Konsument – osoba fizyczna, która za pośrednictwem Serwisu korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawiera umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. Za konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, ujawnionego w CEIDG;
6) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ale posiadająca zdolność prawną), która za pośrednictwem Serwisu korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawiera umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 kc. Za przedsiębiorcę nie uważa się osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionego w CEIDG;
7) Produkt – towary lub usługi znajdujące się w ofercie handlowej Sklepu;
8) Konto – przestrzeń sieciowa Serwisu przeznaczona dla zarejestrowanego Klienta, dostępna po zalogowaniu, obejmująca informacje o Kliencie i dokonanych przez niego zakupach, umożliwiająca Klientowi korzystanie z funkcjonalności Serwisu, w szczególności dokonywanie zakupów;
9) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na stworzeniu Konta Klienta w Serwisie;
10) Logowanie – czynność polegająca na uzyskaniu przez Klienta dostępu do Konta w Serwisie;
11) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla zalogowania się na Konto Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta, zawierający minimum 8 znaków, w tym minimum jeden znak specjalny i minimum jedną wielką literę;
12) Login – adres e-mail Klienta podany przez niego podczas Rejestracji, przy pomocy którego Klient dokonuje Logowania na Konto Klienta;
13) Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w ramach której Klient dokonuje wyboru Produktów do zakupu, umożliwiająca Klientowi ustalenie i zmianę danych dotyczących Zamówień, w tym ilości produktów, formy płatności, terminu dostawy i danych do faktury;
14) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające m.in. rodzaj Produktów oraz formę płatności;
15) Umowa – umowa sprzedaży Produktów wraz z usługami towarzyszącymi, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w trybie określonym w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
16) Newsletter – informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzące od Sprzedawcy, wysyłane Klientowi za pośrednictwem Serwisu za pomocą modułu mailingowego, za zgodą Klienta, drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail;
17) Reklamacja – zgłoszenie przez Klienta w trybie określonym w niniejszym Regulaminie: (i) wady fizycznej lub prawnej Produktu, (ii) nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu;
18) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie;
19) KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
20) ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
21) ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 20 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
22) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Definicje w liczbie pojedynczej mają takie samo znaczenie w przypadku ich użycia w liczbie mnogiej, o ile co innego nie wynika z kontekstu.

III. Wymagania techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:
1) posiadanie urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne, w tym komputera stacjonarnego, komputera przenośnego, tabletu, smartfona wyposażonego w system operacyjny w aktualnej wersji;
2) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji (Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox 50+, Google Chrome 54+, Safari 10+, Opera);
3) rozdzielczość ekranu:
– minimalna: 1024×768 pikseli,
– optymalna: 1920×1280 pikseli
4) dostęp do sieci Internet o przepustowości min. 5 Mb/s;
5) aktywny adres poczty e-mail;
6) włączona obsługa plików cookies.
2. Dostępność Serwisu może być zależna od urządzenia, na którym Klient uruchamia dostęp do strony internetowej, posiadanych przez Klienta pakietów transmisji danych, programów służących do korzystania z Internetu oraz do komunikacji elektronicznej. Sprzedawca nie odpowiada za brak dostępności Serwisu wynikający z powyższych przyczyn.
3. Sprzedawca nie jest dostawcą Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z funkcjonalności Serwisu.
4. W Serwisie są wykorzystywane pliki typu cookies, służące gromadzeniu informacji związanych z korzystaniem ze strony przez Klienta. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych w Serwisie plików cookies zawiera Polityka Prywatności.

IV. Prawa własności intelektualnej

1. Zawartość i struktura Serwisu są chronione prawami autorskimi.
2. Jeżeli postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa do wszelkich treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności: majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, licencje w zakresie majątkowych praw autorskich, znaki towarowe w rozumieniu ustawy prawo własności przemysłowej oraz inne prawa własności intelektualnej podlegające ochronie prawnej – przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
3. Powielanie treści, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów lub zdjęć bez zgody Sprzedawcy jest niedozwolone.
4. Materiały opublikowane w Serwisie mogą być kopiowane, przechowywane lub wykorzystywane wyłącznie w celu użytku osobistego (niekomercyjnego). Niedopuszczalne jest jakiekolwiek rozpowszechnianie skopiowanych materiałów, w tym zamieszczanie ich na innych stronach internetowych.
5. Kopiowanie i wykorzystywanie w celach komercyjnych treści pochodzących z Serwisu wymaga zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Przez wykorzystywanie komercyjne rozumie się przede wszystkim rozpowszechnianie w tym: publikowanie, dystrybuowanie, kopiowanie, modyfikowanie materiałów w całości lub w części.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone pod linkami innych stron internetowych zamieszczonych w Serwisie, w szczególności za ich poprawność i aktualność.

V. Zakres usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu

1. Serwis umożliwia Klientom korzystanie z następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną:
1) Rejestracja i Logowanie do Konta Klienta,
2) dostęp do Konta Klienta w dowolnie przez siebie wybranym czasie,
3) zarządzanie danymi osobowymi podanymi przy Rejestracji oraz w trakcie używania Konta,
4) uzyskiwanie informacji o Produktach oferowanych w Sklepie,
5) dokonywanie Zamówień dotyczących Produktów oferowanych w Sklepie,
6) zawieranie Umowy za pośrednictwem Sklepu,
7) zamawianie usługi Newsletter.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu.
3. Wyrażenie zgody na obowiązywanie Regulaminu następuje przy uruchamianiu Usługi za pośrednictwem Serwisu lub podczas składania Zamówienia. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczna z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
4. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Klient wyraził zgodę na jej otrzymywanie, poprzez wyraźne oświadczenie albo jeżeli Klient udostępnił identyfikujący go adres poczty elektronicznej w celu otrzymywania Newslettera.
5. Adres elektroniczny Klienta będzie wykorzystywany wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji handlowych (Newslettera). Sprzedawca zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym.
6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera lub zmodyfikować swoje dane poprzez formularz „Wypisz się” dostępny w ramach usługi Newsletter.
7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług lub funkcjonalności Serwisu z dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją usług Serwisu, o czym każdorazowo będzie informował Klientów.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług lub funkcjonalności Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jakości Usług lub funkcjonalności, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
9. Sprzedawca może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych Serwisu. Informacje o nich będą umieszczane w Serwisie, jeśli będą wpływać na prawa i obowiązki Klientów.
10. Serwis umożliwia składanie Zamówień 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okresów przerw technicznych i prac konserwacyjnych. Ewentualne przerwy techniczne i prace konserwacyjne są prowadzone w miarę możliwości w godzinach nocnych. Na stronie głównej Serwisu każdorazowo zamieszczana jest informacja o planowanych przerwach w pracy Serwisu.

VI. Zasady korzystania z Usług Serwisu

1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.
2. Klient jest zobowiązany w szczególności:
1) korzystać z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
2) korzystać z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem;
3) korzystać z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych i wszelkich praw przysługujących ww. osobom i podmiotom;
4) powstrzymywać się od działań które mogłyby zablokować, przeciążyć lub zakłócić należyte funkcjonowanie Serwisu, takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, wirusów lub złośliwego oprogramowania;
5) powstrzymywać się od czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta lub dla niego niedozwolonych.
3. Osoby korzystające z Usług oraz zawierające Umowę w imieniu innej osoby powinny posiadać w tym zakresie stosowne umocowanie. Akceptując Regulamin osoba, o której mowa w zdaniu poprzednim oświadcza, że posiada umocowanie do korzystania z Usług i/lub do zawarcia Umowy pochodzące od osoby, w imieniu której jest zawierana umowa.

VII. Rejestracja Konta w Serwisie

1. Dokonując Rejestracji Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku podania danych niespełniających warunków określonych w poprzednim zdaniu.
2. W celu zarejestrowania Konta w Sklepie Klient jest zobowiązany:
1) wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny, uzupełniając: nazwę użytkownika, adres e-mail, Hasło;
2) zapoznać się z Polityką prywatności;
3) zaakceptować treść Regulaminu;
4) kliknąć przycisk „Zarejestruj się”.
3. Podczas Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera. Udzielenie powyższej zgody jest fakultatywne i nie stanowi warunku dokonania Rejestracji.
4. Z chwilą Rejestracji Konta Klienta dochodzi do zawarcia między stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa dotyczy możliwości korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, wskazanych w pkt V.1. Regulaminu i nie wiąże się z koniecznością dokonywania jakichkolwiek płatności. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony i może być w każdej chwili rozwiązana przez Klienta poprzez usunięcie Konta w sposób określony w pkt VIII.1 Regulaminu.
5. Klient ponosi odpowiedzialność za treść danych podanych przez siebie przy Rejestracji oraz w przypadku późniejszych zmian tych danych, jak również za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonymi danymi.

VIII. Usunięcie Konta Klienta

1. Klient może w każdej chwili i z dowolnej przyczyny usunąć Konto w Serwisie, wysyłając e-mail na adres Sprzedawcy info@swiezekwiaty.pl.
2. Sprzedawca może usunąć Konto Klienta w przypadku:
1) poważnego naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta lub osoby trzecie korzystające z Konta Klienta;
2) naruszenia przez Klienta lub osoby trzecie korzystające z Konta Klienta powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego.
3. O zamiarze usunięcia Konta Klienta oraz stwierdzonych naruszeniach, Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail widniejący na Koncie Klienta.
4. Sprzedawca może usunąć Konto Klienta w przypadku zakończenia świadczenia Usług, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, na podstawie oświadczenia Sprzedawcy złożonego w formie wiadomości przesłanej na adres e-mail Klienta widniejący na Koncie Klienta.
5. Usunięcie Konta Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

IX. Logowanie

1. Logowanie na Konto Klienta następuje z wykorzystaniem Loginu oraz Hasła podanego przez Klienta w trakcie Rejestracji.
2. Po zalogowaniu na Konto Klient może w każdej chwili zmienić swoje Hasło oraz inne dane podane przy Rejestracji, korzystając z zakładki Konto.
3. Klient jest zobowiązany utrzymywać Hasło w poufności oraz chronić Hasło przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
4. Klient może Logować się na swoje Konto również za pośrednictwem profilu Klienta w portalu Facebook.
5. Umowa zawarta na skutek Zamówienia złożonego przez osobę trzecią, która weszła w nieuprawnione posiadanie należących do Klienta danych do Logowania (e-maila i Hasła) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, uważana jest za zawartą przez Klienta. Nie ogranicza to jednak praw Klienta wynikających z Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.

X. Produkty dostępne w Sklepie – ogólne informacje

1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych lub prawnych, chyba że co innego wynika z opisu Produktu.
2. Każdy Produkt dostępny w Sklepie posiada opis. Opis Produktu wskazuje każdorazowo na podstawowe cechy Produktu, jego cenę, okres dostępności.
3. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie mają charakter poglądowy. Zdjęcia i opisy Produktów obrazują w sposób demonstracyjny wygląd Produktu. Wygląd Produktu na fotografiach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu Produktu będącego przedmiotem Umowy sprzedaży. Różnice w wyglądzie Produktów mogą wynikać z przyczyn technicznych związanych z urządzeniem, za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie informacji dotyczących liczby kwiatów składających się na przesyłkę kwiatową oraz długości kwiatów.
4. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, wyrażonymi w walucie polskiej i uwzględniającymi podatek VAT w aktualnej na stawce. Ceny Produktów obejmują koszt dostawy.
5. Promocje, rabaty i wyprzedaże obowiązują w okresie i na warunkach wskazanych każdorazowo w opisie danego Produktu w Sklepie. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej w opisie danego Produktu promocje, rabaty i wyprzedaże nie podlegają łączeniu. Promocja, rabat lub wyprzedaż trwa do godziny 23:59 ostatniego dnia ich obowiązywania. Ceny promocyjne, rabatowe lub wyprzedażowe są uwzględniane i obowiązują wyłącznie w odniesieniu do Produktów zamawianych za pośrednictwem Sklepu.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania promocji, rabatów i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie wpływa na Zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji, rabatów lub wyprzedaży.
7. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty ani zapewniania sprzedawcy o właściwościach Produktu w rozumieniu KC. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się jedynie za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu KC.
8. Produkty dostępne w Sklepie powinny być stosowane w sposób zgodny z ich opisem oraz zaleceniami Sprzedawcy.

XI. Rodzaje Produktów

1. Sklep oferuje następujące Produkty w postaci przesyłki kwiatowej obejmującej bukiet, kosz z kwiatami, stroik lub inną roślinę, do których może być dołączony słodki podarunek.
2. Przez słodki podarunek należy rozumieć każdy wyrób czekoladowy ogólnie dostępny w sprzedaży detalicznej na terytorium Rzeczpospolitej, zamawiany tylko jako dodatek do przesyłki kwiatowej.
3. W przypadku przesyłek kwiatowych składających się z róż lub bukietów róż Sklep oferuje możliwość wyboru następujących wariantów długości kwiatów:
1) mały (róże długości 40 cm),
2) średni (róże długości 60-70 cm),
3) duży (róże długości 80-100 cm).
4. Za dodatkową opłatą Klient może zlecić Sprzedawcy dołączenie do Produktu w postaci przesyłki kwiatowej bilecik zawierający wskazaną przez Klienta treść wiadomość dla obdarowanego.

XII. Sposoby płatności

1. Sprzedawca realizuje tylko opłacone Zamówienia.
2. Sprzedawca akceptuje następujące sposoby płatności:
1) przelew online poprzez serwis Przelewy 24, PayPal, PayU
2) płatności cykliczne, o których mowa w pkt XVI Regulaminu.
3. W przypadku przelewu bankowego lub przekazów pocztowych dniem dokonania płatności jest dzień zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy. Kupujący powinien uwzględniać w swoich Zamówieniach możliwe opóźnienia w zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
4. Serwis Przelewy24.pl wymaga od Kupującego dokonującego Zamówienia w Sklepie dokonania płatności w ciągu 15 minut od chwili złożenia Zamówienia. W przypadku niedokonania transakcji płatniczej w powyższym czasie, operacja płatności zostanie przerwana, a Zamówienie zostanie anulowane i nie będzie realizowane. Jeśli jednak wpłata Kupującego pojawi się na koncie serwisu Przelewy24 w terminie późniejszym, serwis Przelewy24.pl utworzy z niej tzw. przedpłatę, którą Kupujący będzie mógł wykorzystać powtarzając Zamówienie i opłacając je dokonaną przedpłatą.
5. Przelewy dokonywane za pośrednictwem serwisu Przelewy24 są natychmiast księgowane i umożliwiają Sprzedającemu przystąpienie do realizacji Zamówienia bezpośrednio po dokonaniu płatności przez Klienta.
6. W ramach serwisu Przelewy24 jest możliwe dokonywanie płatności z wykorzystaniem:
1) kart płatniczych: Visa, MasterCard, Mastercard, American Express. Nie są obsługiwane karty płatnicze elektroniczne, np. Visa Electron/Maestro (wyjątek: Inteligo Visa Electron);
2) internetowych przelewów bankowych (e-przelewów) – po wyborze tego typu płatności serwis Przelewy24.pl:
a) wywołuje okno ze stroną logowania danego banku,
b) podpowiada dane do umieszczenia na formularzu przelewu, by przelew został dokonany na konto serwisu w danym banku i by został rozpoznany przez oprogramowanie serwisu Przelewy24.pl, bez konieczności wskazywania jakichkolwiek informacji dotyczących opłacanej transakcji.

XIII. Składanie Zamówień

1. W celu dokonania Zamówienia w Sklepie Klient powinien:
1) skompletować Zamówienie:
a) dokonać wyboru Produktów spośród dostępnych w ofercie Sklepu,
b) w przypadku wyboru przesyłek kwiatowych składających się z róż lub bukietów róż określić ich długość, zgodnie z pkt XI.3 Regulaminu,
c) wskazać treść wiadomości, która zostanie zamieszczona na bileciku dołączonym do Produktu (opcjonalnie),
d) w odniesieniu do wybranych Produktów określić ich liczbę,
e) kliknąć „Dodaj do koszyka”,
f) przejść do zakładki Koszyk,
g) upewnić się, czy rodzaj i liczba Produktów umieszczonych w Koszyku jest prawidłowa,
h) ewentualnie wpisać treść kodu rabatowego, jeśli Klient go posiada i kliknąć „Zaktualizuj koszyk”,
i) kliknąć „Przejdź do kasy”;
2) podać swoje dane do płatności, tj. wybrać jedną z poniższych opcji:
a) Logowanie na Konto Klienta (w przypadku Klientów posiadających zarejestrowane Konto), w razie potrzeby dokując odpowiedniej modyfikacji danych;
b) Zarejestrować Konto i dokonać Zamówienia – poprzez dokonanie Rejestracji Konta w Sklepie (zgodnie z zasadami określonymi w pkt VII Regulaminu);
c) złożyć Zamówienie bez Rejestracji, poprzez podanie danych do zawarcia i wykonania Umowy, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, opcjonalnie inny adres rozliczeniowy, adres e-mail oraz numer telefonu, nazwę i NIP (w odniesieniu do przedsiębiorców).
3) wskazać dane do dostawy, tj. imię i nazwisko, adres, numer telefonu (opcjonalnie), nazwę (w odniesieniu do przedsiębiorców);
4) określić datę dostawy;
5) wybrać metodę płatności spośród dostępnych w Sklepie;
6) zapoznać się z polityką prywatności i zaakceptować Regulamin
7) zaakceptować warunki Regulaminu oraz potwierdzić zapoznanie się z prawem do odstąpienia od Umowy;
8) kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”, aby złożyć Zamówienie;
a) opłacić Zamówienie;
b) odebrać wiadomość zawierającą potwierdzenie przyjęcia oferty, przesłaną przez Sklep na adres e-mail Klienta.
2. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia oferty przez Sprzedawcę w sposób opisany w pkt XIV Regulaminu.

XIV. Potwierdzenie przyjęcia oferty (potwierdzenie zawarcia Umowy)

1. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Sprzedawca przesyła na adres e-mail Klienta:
1) wiadomość „Złożyłeś zamówienie”, wskazujące numer i przedmiot Zamówienia, cenę oraz przewidywany termin realizacji – Sprzedawca potwierdza warunki umowy w formie pliku PDF;
2) fakturę w formie elektronicznej lub e-fakturę VAT w przypadku wpisania przez Przedsiębiorcę NIPu i nazwy firmy w trakcie składania Zamówienia;
3) treść Regulaminu oraz informację dotyczącą odstąpienia od Umowy zapisane w postaci pliku PDF.
2. W przypadku, gdy Klient podczas składania Zamówienia wybierze opcję otrzymania potwierdzenia zakupu (w przypadku spełnienia warunków określonych w pkt XIII.1.6 Regulaminu) lub faktury w formie elektronicznej, Sprzedawca wystawia Klientowi potwierdzenie lub fakturę w formacie PDF. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie zakupu lub fakturę w formie elektronicznej na adres e-mail podany na Koncie Klienta lub podczas składania Zamówienia.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację Umowy, Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta o przyczynach wstrzymania wykonania Umowy oraz przewidywanym terminie realizacji.
4. W przypadku, gdy Zamówienie zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności lub doprecyzowania Zamówienia przed potwierdzeniem przyjęcia oferty i rozpoczęciem realizacji Umowy. W tym celu Sprzedawca nawiązuje kontakt z Klientem za pośrednictwem wskazanego przez Klienta na Koncie Klienta numeru telefonu lub adresu e-mail. Realizacja Umowy zostaje wstrzymana do czasu doprecyzowania lub zmiany Zamówienia przez Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji Zamówienia wywołane koniecznością weryfikacji poprawności lub doprecyzowania Zamówienia.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadkach, o których mowa w pkt VIII.2. Sprzedawca powiadomi Klienta o odmowie realizacji Zamówienia, podając przyczynę odmowy. Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną cenę Produktów.

XV. Wykonanie Umowy

1. Zamówienia są realizowane (dokonywana dostawa) w kolejnym dniu (od wtorku do soboty), o ile Zamówienie zostało złożone i opłacone do godziny 17:00 w poprzednim dniu.
2. Zamówienia z dostawą w soboty są możliwe jedynie do wybranych części Polski, określonych na podstawie kodu pocztowego. W trakcie składania Zamówienia, po podaniu kodu pocztowego Klient uzyskuje informację, czy dostawa może nastąpić w sobotę.
3. W przypadku złożenia i opłacenia Zamówienia po godzinie 17:00, wybór dostawy kolejnego dnia zostanie automatycznie zablokowany przez kalendarz dostaw w Serwisie.
4. Zamówienie z terminem dostawy w poniedziałek powinno zostać złożone i opłacone nie później niż w piątek do godziny 17:00.
5. Sklep nie przyjmuje i nie realizuje Zamówień z dostawą mającą mieć miejsce w niedzielę, w święta oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Przedział godzin dostawy jest podawany Klientowi w dniu dostawy przez firmę kurierską dostarczającą Zamówienie na numer telefonu Klienta wskazany podczas składania Zamówienia.
7. Sklep oferuje dostawę Produktów na terenie Polski za pośrednictwem firm kurierskich:
1) DPD,
2) DHL.
8. Firmy kurierskie posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usług dostawy przesyłek oraz ewentualnych reklamacji dotyczących tych usług. Szczegółowe zasady realizacji usług dostawy są zawarte w ogólnych warunkach świadczenia usług stosowanych przez DPD oraz DHL.
9. Sprzedawca dokłada starań, aby dostarczać Zamówienia identyczne ze zdjęciami Produktów w Serwisie. Jednakże w toku wykonania Zamówienia może pojawić się konieczność zastąpienia określonego elementu Produktu innym, aby zachować kompozycję bukietu oraz dostarczyć Zamówienie w wyznaczonym terminie.
10. Po zawarciu Umowy Klient może dokonać zmiany treści Zamówienia, nie później jednak niż na 24 godziny przed ustalonym terminem dostawy Zamówienia.

XVI. Umowa subskrypcyjnej dostawy kwiatów, płatności cykliczne

1. Sklep umożliwia zawarcie umowy, której przedmiotem jest zamówienie regularnych dostaw kwiatów (dalej jako „Umowa subskrypcyjnej dostawy kwiatów”). Umowę wskazaną w zdaniu poprzednim może zawrzeć wyłącznie Klient, który dokonał Rejestracji Konta w Serwisie.
2. Umowa subskrypcyjnej dostawy kwiatów jest zawierana na czas nieoznaczony, za pośrednictwem Konta Klienta w Serwisie.
3. Na podstawie Umowy subskrypcyjnej dostawy kwiatów Sprzedawca dostarcza Klientowi zamówione przez niego kwiaty w określonych dniach w okresie rozliczeniowym, w zamian za co Klient jest zobowiązany dokonywać płatności cyklicznej (dalej jako „Płatność cykliczna”). Kwota Płatności Cyklicznej jest ustalana w oparciu o wybrany przez Klienta wariant dostawy obejmujący określoną częstotliwość dostaw kwiatów oraz rodzaj kwiatów.
4. Płatność Cykliczna pozwala na cykliczne obciążanie karty płatniczej Klienta, wskazanej przez niego w trakcie zawierania Umowy subskrypcyjnej dostawy kwiatów, kwotą wynikającą z zawartej Umowy.
5. Klient zobowiązuje się zapewnić, na rachunku wskazanym przy wyborze metody Płatności cyklicznej, odpowiednie środki na pokrycie należności wynikających z Umowy subskrypcyjnej dostawy kwiatów.
6. Operator Płatności Cyklicznej cyklicznie pobiera z rachunku Klienta kwotę pieniężną stanowiącą równowartość należności wynikającej z Umowy subskrypcyjnej dostawy kwiatów.
7. Operator Płatności Cyklicznej pobiera płatność z tytułu Umowy subskrypcyjnej dostawy kwiatów w pierwszym dniu trwania okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy subskrypcyjnej dostawy kwiatów i trwa miesiąc.
8. Klient może w każdej chwili z dowolnej przyczyny odstąpić od Umowy subskrypcyjnej dostawy kwiatów, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Odstąpienie może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt XVII.2 Regulaminu i w formie tam wskazanej. W przypadku odstąpienia od Umowy subskrypcyjnej dostawy kwiatów w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, pobrana płatność nie podlega zwrotowi, a Sprzedawca dokonuje dostaw na rzecz Klienta zgodnie z Umową.
9. Brak możliwości pobrania środków ze względu na niewystarczające środki na rachunku bankowym Klienta skutkuje rozwiązaniem Umowy subskrypcyjnej dostawy kwiatów, a tym samym zaprzestaniem dostaw kwiatów począwszy od okresu rozliczeniowego, za który nie została pobrana płatność.
10. Klient którego Umowa subskrypcyjnej dostawy kwiatów została rozwiązana w oparciu o pkt 9 powyżej, ma możliwość ponownego zawarcia przedmiotowej Umowy w dowolnym momencie za pośrednictwem Konta Klienta w Serwisie.
11. W czasie trwania Umowy subskrypcyjnej dostawy kwiatów Klient jest uprawniony do zmiany adresu dostawy zamówionych i opłaconych na podstawie przedmiotowej Umowy kwiatów poprzez Konto Klienta w Serwisie.
12. Klientowi przysługuje prawo do zawieszenia obowiązywania Umowy subskrypcyjnej dostawy kwiatów w czasie trwania opłaconego okresu rozliczeniowego i wznowienia obowiązywania Umowy we wskazanym przez siebie terminie, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zawieszenia. W celu zawieszenia obowiązywania Umowy Klient powinien wysłać na adres e-mail Sprzedawcy info@swiezekwiaty.pl wiadomość z prośbą o zawieszenie Umowy. Wiadomość o zawieszeniu Umowy Klient powinien wysłać z adresu e-mail, który został podany przy zawieraniu Umowy subskrypcyjnej dostawy kwiatów.
13. Płatności Cykliczne obsługiwane są przez PayU S.A. Sprzedawca jedynie umożliwia zadeklarowanie Klientowi płatności cyklicznych z poziomu Koszyka w Sklepie. Umowa w zakresie realizowania Płatności Cyklicznych zawierana jest pomiędzy Klientem a
PayU S.A.
14. Zmiana terminów dostaw oraz wysokości należności z tytułu obowiązywania Umowy subskrypcyjnej dostawy kwiatów wymaga udzielenia przez Klienta zgody na realizację Płatności Cyklicznych według nowych warunków.

XVII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Konsumentowi, który zawarł Umowę za pośrednictwem Sklepu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, na warunkach określonych w ustawie o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres do korespondencji lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazany w pkt I.1 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Konsument nie ma obowiązku korzystania z formularza odstąpienia.
3. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wynosi 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 15 poniżej.
4. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy rozpoczyna się w dniu, w którym Umowa została zawarta zgodnie z pkt XIII.2. Regulaminu. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy, że przed jego upływem Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail Sprzedawcy lub nada oświadczenie przesyłką poleconą w placówce pocztowej na adres wskazany w pkt I.1 Regulaminu. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy jeszcze przed otrzymaniem potwierdzenia, o którym mowa w pkt XIII.2 Regulaminu.
5. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument jest zobowiązany do zwrotu Produktu, którego dotyczy odstąpienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania powyższego terminu wystarczy, że przed jego upływem Konsument odeśle zwracany Produkt na adres wskazany w pkt I.1 Regulaminu z dopiskiem „Zwrot” lub „Odstąpienie od umowy”.
6. W przypadku, gdy Sprzedawca zaproponuje, że odbierze od Konsumenta zwracany Produkt, Konsument zobowiązany jest do wydania Produktu w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą.
7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za Produkt.
8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że odbierze zwracany Produkt od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z Produktu w zakresie wykraczającym poza zakres niezbędny do stwierdzenia charakteru i podstawowych cech Produktu. Sprzedawca jest uprawniony do obniżenia wysokości zwracanej Konsumentowi ceny Produktu w przypadku korzystania z Produktu przez Klienta w zakresie szerszym niż opisany z zdaniu poprzednim. Sprzedawca obniży wysokość zwracanej Konsumentowi ceny Produktu w części, w jakiej wartość Produktu uległa zmniejszeniu na skutek korzystania z Produktu przez Klienta w zakresie wykraczającym poza zakres opisany w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. Jeśli w wyniku takiego korzystania Produkt nie nadaje się do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, Sprzedawca jest uprawniony do odmowy zwrotu płatności na rzecz Konsumenta i odesłania mu Produktu z powrotem.
10. Sprzedawca nie ma obowiązku zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów związanych z faktem wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktów innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. W przypadku, gdy Konsument poniesie dodatkowe koszty dostawy, Sprzedawca nie ma obowiązku zwracać Konsumentowi nadwyżki ponad tę kwotę.
11. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmowała więcej niż 1 Produkt, zaś Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży jedynie w części (w zakresie niektórych Produktów objętych Umową sprzedaży), Sprzedawca jest uprawniony do dokonania zwrotu kosztów dostawy proporcjonalnie do zakresu, w jakim Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży. W takim przypadku Sprzedawca zwraca Konsumentowi taką część kosztów dostawy, jaka odpowiada liczbie zwracanych Produktów w stosunku do łącznej liczby Produktów objętych daną Umową sprzedaży.
12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument przy dokonywaniu płatności za Produkt, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konsument jest zobowiązany podać dane umożliwiające dokonanie takiego zwrotu. Jeżeli zwrot należności odbywa się w oparciu o dane wskazane przez Konsumenta (np. przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym), Konsument powinien podać Sprzedawcy pełne i dokładne dane niezbędne do dokonania zwrotu (to jest poprawny adres na który ma być wysłany przekaz lub poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew).
13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy z powodu podania przez Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego:
1) zwrot należności nie będzie możliwy,
2) dojdzie do opóźnienia w procesie zwrotu należności lub
3) należność zostanie wpłacona na rachunek bankowy nienależący do Konsumenta.
14. O prawie do odstąpienia Konsument zostaje poinformowany w chwili zawarcia Umowy poprzez przedłożenie pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
15. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do Umów:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, z zastrzeżeniem ust. 16 poniżej.
16. W odniesieniu do Umów, których przedmiotem są świeże kwiaty Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o ile oświadczenie w tym przedmiocie zostanie doręczone Sprzedawcy nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem dostawy Zamówienia.
17. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest realizowane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy.

XVIII. Rękojmia

1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta na zasadzie rękojmi, zgodnie z przepisami KC, jeśli sprzedany Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną.
2. Produkt posiada wadę fizyczną jeżeli jest niezgodny z umową w rozumieniu art. 5561 § 1 i 3 KC, tj.:
1) nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien posiadać ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu Umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Produktu;
4) został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
3. Produkt posiada wadę prawną zgodnie z art. 5563 KC, jeżeli:
1) stanowi własność osoby trzeciej;
2) jest obciążony prawem osoby trzeciej;
3) ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Produktu Konsumentowi lub powstały z przyczyn tkwiących w Produkcie w chwili jego wydania Konsumentowi.
6. Sprzedawca odpowiada za wady, które zostały stwierdzone przed upływem 2 lat od dnia doręczenia Produktu Konsumentowi.
7. Zgłaszając Reklamację dotyczącą wad Produktu Konsument powinien dostarczyć do Sklepu dowód zakupu Produktu objętego Reklamacją oraz opisem Reklamacji.
8. Jako dowód zakupu Konsument może wskazać numer Zamówienia, przedstawić potwierdzenie zakupu, fakturę lub e-mailowe potwierdzenie dokonania Zamówienia.
9. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych Produktów powinny być zgłaszane na adres e-mail lub adres do korespondencji wskazany w pkt I.1 Regulaminu z dopiskiem „Reklamacja”.
10. Opis Reklamacji powinien zawierać:
1) informacje dotyczące przedmiotu reklamacji: rodzaj wady, data jej wystąpienia lub wykrycia;
2) żądanie dotyczące sposobu usunięcia wady, wybrane spośród niżej wymienionych:
a) usunięcie wady Produktu,
b) dostarczenie Produktu wolnego od wad,
lub oświadczenie Konsumenta o:
c) obniżeniu ceny i żądaniu zwrotu części uiszczonej ceny Produktu,
d) odstąpieniu od umowy i żądaniu zwrotu ceny Produktu, o ile wada ma charakter istotny;
3) dane Konsumenta:
a) imię i nazwisko,
b) dane kontaktowe – adres zamieszkania oraz adres e-mail lub numer telefonu.
c) numer rachunku bankowego, w przypadku, gdy jako swoje żądanie Konsument wskazał obniżenie lub zwrot ceny Produktu.
11. Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanej Reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Reklamacji, tj. w razie stwierdzenia, że Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną, Sprzedawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami KC dotyczącymi rękojmi oraz biorąc pod uwagę żądania Konsumenta, usunie wady, dostarczy Produkt wolny od wad lub dokona zwrotu części lub całości ceny Produktu.
13. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny, Sprzedawca dokona zwrotu części ceny. Część ceny Produktu podlegająca zwrotowi jest ustalana w takiej proporcji do ceny Produktu wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
14. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Sklep dokona zwrotu ceny Produktu.
15. W przypadku, gdy usunięcie wady Produktu jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów, Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta. W takim przypadku Sklep dokona zwrotu ceny Produktu.
16. Konsument jest zobowiązany podać Sprzedawcy pełne i dokładne dane niezbędne do zwrotu ceny Produktu (poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy z powodu podania przez Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego, (i) dokonanie zwrotu ceny nie będzie możliwe, (ii) dojdzie do opóźnienia w tym zakresie (iii), albo zwrot ceny zostanie dokonany na rachunek bankowy nienależący do Konsumenta.
17. Sprzedawca nie odpowiada za wady Produktu, gdy Konsument w chwili zawarcia Umowy o tej wadzie wiedział.
18. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Polski. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Polski prawa, a w szczególności KC oraz ustawy o prawach konsumenta.

XIX. Pozasądowe metody rozstrzygania sporów

1. Działając na podstawie art. 14 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sklep informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).
2. Dla Konsumentów dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów.
3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne w siedzibach lub na stronach rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

XX. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi oraz osób działających w imieniu Klientów, z którymi Sprzedawca kontaktuje się w ramach realizacji Umowy są wspólnicy spółki cywilnej Świeże Kwiaty Wojciech Szymczak Agnieszka Jodzis s.c..
2. Szczegółowe Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które zgodnie z RODO jest zobowiązany podać administrator danych osobowych, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem https://swiezekwiaty.pl/polityka-prywatnosci/

XXI. Postanowienia przejściowe i końcowe
1. Sprzedawca nie jest związany żadnym kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
2. Na podstawie art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca poinformuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu stosuje się przepisy prawa obowiązującego na terytorium Polski.
4. Wszelkie Reklamacje dotyczące działania Sklepu mogą być zgłaszane na adres e-mail info@swiezekwiaty.pl. Zgłoszenia te będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
5. Aktualny Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronie Serwisu, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.05.2021 roku.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. W razie zmiany postanowień Regulaminu, w stosunku do Umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany stosowane będą postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia Umowy.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian adresów e-mail podanych w Regulaminie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią zmiany Regulaminu.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Załącznik nr 2 – Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy